DPA-3030 Digital Sound Matrix Public Address System Main Controller , 30 Watts Power O/P , 30 Zones selector w/Tone Adjust, 4 Input,telephone

  • เครื่องควบคุมระบบกระจายเสียงตามสาย และไร้สาย ดิจิตอล รองรับการควบคุมได้ 30โซน
  • รองรับการประกาศและเลือกโซนผ่านระบบโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ
  • เดินสายเพียงเส้นเดียวส่งได้มากกว่า 10 Km. หรือส่งสัญญาณไร้สายระยะ 1-20Km. (เพิ่มเติม…)