DPA-3030 Digital Sound Matrix Public Address System Main Controller , 30 Watts Power O/P , 30 Zones selector w/Tone Adjust, 4 Input,telephone

  • เครื่องควบคุมระบบกระจายเสียงตามสาย และไร้สาย ดิจิตอล รองรับการควบคุมได้ 30โซน
  • รองรับการประกาศและเลือกโซนผ่านระบบโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ
  • เดินสายเพียงเส้นเดียวส่งได้มากกว่า 10 Km. หรือส่งสัญญาณไร้สายระยะ 1-20Km.

รูปแบบตัวอย่างระบบเสียงตามสายภายในอาคาร

รูปแบบตัวอย่างระบบเสียงตามสาย + ไร้สายภายนอก +ภายในอาคาร

ตารางเปรียบเทียบระบบกระจายเสียง DPA กับระบบกระจายเสียงทั่วไป

รูปแบบการทำงานของระบบ

PICTURE MODEL DESCRIPTION Price List
Controller
 dpa-3030_s
** DPA-3030 Digital Sound Matrix Public Address System Main Controller , 30 Watts Power O/P , 30 Zones selector w/Tone Adjust, 4 Input,Telephone paging or Remote Keypad Control , Wireless Solution, 95,000.-
 dpa-3030rx_9it_s
** DPA-3030RX DPA Wire Receiver , 30 Watts Output with Indoor Box 6,000.-
 dpa-3100rx_9it_s
** DPA-3100RX DPA Wire Receiver,100 Watts Output with Outdoor Box 12,000.-
 dpa-3100rx_9it_s
** DPA-3100RXL DPA Wire Receiver, 100 Watts Output with Line Volt and Outdoor Box 14,000.-
 dpa-vol.mic_9it_s
** DPA-VOL.MIC Volume Control and Microphone Jack Outlet 3,700.-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-317-5577 คุณเต้

ดาวน์โหลดเอกสาร